Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Beleggen » Beleggen en belasting: hoe worden aandelen belast in 2022?

Beleggen en belasting: hoe worden aandelen belast in 2022?

Nederland is voor beleggers een belastingparadijs. De beste beleggers die hoge winsten realiseren betalen relatief weinig belasting.

Grote vermogens worden weinig belast en de belasting op aandelen is laag. Het hebben van veel aandelen en vermogen wordt als het ware beloond en gestimuleerd door de overheid.

Hoe meer vermogen in de aandelenmarkt zit, hoe meer investeringen bedrijven kunnen doen. Dit resulteert weer in een betere economie. Een land waarin inwoners over veel vermogen bezitten is goed voor de welvaart, het welzijn en algemene omstandigheden.

Ook om buitenlandse investeerders aan te trekken houdt de Nederlandse overheid de belastingen op vermogen, dividend en winsten laag.

Er zijn veel voordelen voor de overheid om inwoners te hebben met veel vermogen. Maar hoe wordt beleggen precies belast voor jou als belegger? En wanneer betaal je vermogensbelasting?

In dit artikel vertel ik je alles over beleggen en belasting. Lees snel verder.

BoekenBoeken

Het Nederlandse belastingstelsel

De belastingdienst werkt met 3 boxen en in elke box worden verschillende belastbare inkomens berekend.

Box 1: Inkomen uit werk en woning

In box 1 wordt je inkomen uit werk en je woning berekend verminderd met bepaalde aftrekposten.

De inkomsten kunnen komen uit loondienst, winst uit je onderneming, freelance opdrachten, fooien of uitkeringen. Het totaal wordt verminderd met kosten van de eigen woning, reiskosten, studiekosten, giften of zorgkosten.

Het bedrag dat overblijft is je jaarinkomen. Hierover wordt belasting geheven. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Dit wordt een progressief belastingssysteem genoemd. Voor als je de AOW leeftijd nog niet bereikt heb zijn er 2 schijven met elk een ander percentage. Vanaf de AOW leeftijd worden deze tarieven lager.

Belasting schijven box 1

Voorbeeld: je inkomen, na eventuele aftrekposten, uit werk en woning is €45.000. Je betaalt dan €16.681 inkomstenbelasting.

€45.000 x 37,07% = €16.681

Premie volksverzekeringen

Als Nederlander ben je verplicht om bij te dragen aan het algemene zorgsysteem. De mensen die meer verdienen dragen bij aan de mensen die meer zorg nodig hebben of minder verdienen. Dit wordt nivellering genoemd. Het doel hiervan is om inkomens meer gelijk te trekken en voor iedereen dezelfde rechten op zorg te waarborgen.

De overheid heft daarom naast je inkomstenbelasting 3 soorten premies over je belastbaar inkomen:

  • Premie AOW: 17,90%
  • Premie Anw: 0,10%
  • Premie Wlz: 9,65%

Deze heffingen worden alleen tot een bedrag van €35.472 berekend. Alles wat je daarboven verdient wordt niet belast met premies voor de volksverzekeringen. Maximaal mag je ook maar €9.808 betalen voor deze premies.

Heffingskortingen

Naast alle belastingen en premies die je moet betalen in box 1 heeft iedereen ook recht op heffingskortingen. Zo betaal je minder belasting en premies. Als je in loondienst werkt regelt je werkgever de heffingskortingen en de hoogte hangt af van je inkomen of persoonlijke situatie. De volgende heffingskortingen zijn van kracht:

1. Algemene heffingskorting

Deze korting heeft iedereen recht op en is afhankelijk van je inkomen. Hoe meer je inkomen, hoe minder korting.

2. Arbeidskorting

De arbeidskorting heb je recht op als je werkt en loon, winst uit een onderneming of ander resultaat ontvangt.

3. Jonggehandicaptenkorting

Als je recht hebt op de Wajong-uitkering en recht hebt op ondersteuning bij het vinden van werk dan mag je gebruik maken van de jonggehandicaptenkorting. Deze korting bedraagt €771.

heffingskortingen beleggen en belasting

Box 2: Aanmerkelijk belang

In box 2 wordt je inkomen uit aanmerkelijk belang berekend in een vennootschap of coöperatie. Je hebt aanmerkelijk belang als je meer dan 5% van de aandelen bezit in een bv, nv, cv of een buitenlandse onderneming.

Beleggers met grote eigendommen of aanzienlijke belangen in bedrijven krijgen te maken met box 2. Over het totale inkomen uit aanmerkelijk belang wordt 26,90% belasting geheven.

Box 3: Sparen en beleggen

In box 3 wordt je vermogen berekend. Dit is de box waar belasting over je beleggingen berekent wordt. Het totaal van je spaargeld, je aandelen, je openstaande vorderingen, je cryptovaluta of een tweede woning valt hierin.

Al de bezittingen min de schulden op jouw naam worden hier op 1 januari geregistreerd. Op één statisch moment. Ongeacht wat je vermogen gedurende het jaar gedaan heeft.

Een uitzondering op je openstaande schulden is een studieschuld. Deze schuld wordt pas geregistreerd en van je vermogen afgetrokken als je afgestudeerd bent. Daarvoor ‘bestaat de schuld niet’.

In Nederland hoeven beleggers dus niet te kijken naar de hoogte van hun winsten. Als een belegger winst maakt op een investering kan hij deze verkopen zonder daar direct winstbelasting voor te hoeven betalen. Dit is in Amerika bijvoorbeeld wel van toepassing. Ook als een belegger verlies maakt op een investering kan hij dit niet aftrekken op zijn inkomen.

De meeste particuliere beleggers krijgen alleen te maken met box 1 voor hun inkomen en box 3 voor hun vermogen. Box 3 wordt hieronder verder toegelicht. Om het wat makkelijker te maken heb ik hieronder een overzicht gemaakt.

EreadersEreaders

Vermogensbelasting

Beleggers bezitten aandelen, obligaties, opties, vastgoed, kunst of crypto die bepaalde waarde hebben. Deze bezittingen, samen met je spaargeld, worden gezien als jouw vermogen.

De belasting die beleggers betalen over hun vermogen in box 3 heet vermogensbelasting. Oftewel, de vermogensrendementsheffing. Hier krijg je ook als particulier mee te maken als je alleen veel spaargeld hebt.

In vergelijking met inkomen uit werk en woning (box 1) wordt vermogen relatief laag belast. Doordat in loondienst werken makkelijker is en het grootste deel van de Nederlandse bevolking dit doet, wordt dit ook het meest belast. Deze manier van werken heeft minimaal risico voor de werknemer en betaalt daarom meer belasting.

De volgende zaken wordt buiten je vermogen in box 3 beschouwd:

  • Je eigen huis inclusief overwaarde, inboedel of auto.
  • als je meer dan 5% van de aandelen, opties tot aandelen, rechten of winstbewijzen van een onderneming bezit. Dit aanmerkelijk belang valt in box 2.
  • Bezit van bossen.
  • Bezit van natuurgebieden.
  • Kunst (als je dit niet als belegging ziet).
  • Een openstaande erfenis.

 De kosten die je maakt in box 3, zoals betaalde rente, mogen niet afgetrokken worden van je inkomen in box 1: werk en woning. Dit is bijvoorbeeld bij kosten van je hypotheekrente wel het geval.

Beleggen en belasting berekenen

Belasting over beleggingen met een fictief rendement

Vermogen kan via winst, dividend, rente of huuropbrengsten renderen en geld opleveren. Daarom gaat de belastingdienst uit van rendement op je vermogen per vermogenshoogte.

Het is niet van belang hoe hoog dit rendement precies was. Om werk te besparen en aangezien het Nederlands gemiddelde rendement zeer gelijk is, hanteert de fiscus een fictief rendement. Deze belasting is ingedeeld in schijven.

In schijf 1, wanneer je weinig vermogen hebt, wordt verwacht dat je meer spaart, minder belegt en minder rendement maakt. De fiscus rekent met 67% sparen en 33% beleggen. Het rendement hierover is 1,818%.

In schijf 2, wanneer je meer vermogen hebt, wordt verwacht dat je beter met geld om kan gaan. De fiscus verwacht hier dat je minder spaart, meer belegt en meer rendement maakt. De fiscus rekent met 21% sparen en 79% beleggen. Het rendement hierover is 4,366%.

In schijf 3 verwacht de fiscus dat je al je vermogen belegt, niet spaart en een normaal rendement maakt. De fiscus rekent met 5,53% rendement.

Op deze aannames zijn de fictieve rendementen ingesteld. Over dit fictieve rendement moet je belasting betalen.

Fictief rendement belasting over beleggingen

De fiscus gaat er vanuit, door de huidige rentes, dat je negatief rendement maakt als je veel spaart. Daarom wordt gerekend met -0,01% rente. Over het deel dat je belegt wordt 5,53% rendement berekend.

De verdeling van sparen en beleggen komt uit op het percentage gemiddeld fictief rendement. Vanaf 2021 is de inkomstenbelasting over inkomen uit vermogen in box 3 (het fictieve rendement) 31%.

ComputerComputer

Heffingsvrij vermogen

Een vast bedrag is altijd vrijgesteld van belasting. Vanaf 2021 is deze grens fors verhoogd met €20.000. Anno 2022 ligt het heffingsvrije vermogen in box 3 op €50.650. Valt het bedrag van je totale bezittingen min je schulden op 1 januari dus onder deze grens? Dan betaal je geen belasting.

Als je een fiscale partner hebt wordt het heffingsvrije vermogen verdubbeld tot €101.300. Het vermogen van je minderjarige kinderen wordt bij jouw vermogen opgeteld.

Belastingvrij sparen en beleggen

Belastingvrij sparen en beleggen

Dit heffingsvrije vermogen geldt voor je totale bezittingen, inclusief spaargeld en beleggingen.

Extra belastingvoordeel groen beleggen

De overheid wilt groene beleggingen en duurzaamheid stimuleren. Daarom zijn voor groen beleggen andere regels vastgesteld en heb je een extra belastingvoordeel.

Onder groene beleggingen vallen duurzame investeringen die bijdragen aan projecten voor milieubescherming. Bij veel brokers wordt aangegeven wanneer een effect een groene belegging is. Ook wordt dit vaak op de website van het effect zelf weergegeven.

Belastingvrij groene beleggingen

Belastingvrij groene beleggingen

Het heffingsvrije vermogen kan nooit hoger zijn dan de totale waarde op 1 januari. Ook geldt dit heffingsvrije vermogen voor zowel groene beleggingen als groen spaargeld.

Al het spaargeld dat gedeponeerd staat bij een bank van haar klanten leent de bank weer uit. Rente op het uitgeleende bedrag zorgt voor winst bij de bank. De spaarder krijgt bijvoorbeeld 0,5% rente en de bank verdient met het uitgeleende geld 3%. Dat is 2,5% winst voor de bank.

Wanneer een bank jouw spaargeld uitleent aan duurzaamheidsprojecten wordt dit gezien als groen spaargeld. Een bank die actief in groene investeringen participeert is de ASN Bank.

Dividendbelasting

Beleggers krijgen ook nog te maken met dividendbelasting. Maar wat is dividendbelasting?

Voordat bedrijven dividend uitkeren moeten zij 15% bronbelasting afstaan. Als aandeelhouder ontvang je 85% van het dividend. De ingehouden belasting (15%) kan echter wel weer verrekend worden met de verschuldigde inkomstenbelasting uit je vermogen.

Als je in Nederlandse aandelen investeert kan je de ingehouden bronbelasting als aftrekpost toepassen. De broker waar je je hebt aangemeld is verplicht dit door te geven en gaat volledig automatisch.

De hoogte van het netto dividend dat je ontvangen hebt maakt voor de Belastingdienst niet uit. Dit zit namelijk al verwerkt in het fictieve rendement waar de fiscus mee rekent. Desondanks wordt het wel precies doorgegeven en geregistreerd door je broker. Dit is meer voor je eigen administratie.

Beleggers die in het buitenland investeren krijgen te maken met verschillende percentages dividendbelasting per land.

Amerika is veruit het populairste beleggingsland ter wereld. Ook vanuit Nederland stroomt hier veel kapitaal naartoe voor investeringen. Nederland heeft daarom een overeenkomst bereikt met Amerika over de te vorderen dividendbelasting. Dit voorkomt dat je dubbel dividendbelasting betaalt.

Via het W-8 BEN formulier kun je de vrijstelling van belasting op Amerikaans dividend aanvragen. De meeste brokers laten je automatisch al weten dat je dit formulier in kunt vullen.

BoekenBoeken

Beleggen en belasting voorbeeld 1

Om het wat makkelijker te maken worden hieronder twee voorbeelden gegeven. 

Belegger 1 verdient €80.000 euro per jaar in zijn fulltime baan. Dit wordt belast in box 1:

Schijf 1 = €69.399 x 37,07% = €14.605 belasting
Schijf 2 = €10.601 x 49,50% = €5.247 belasting
Totaal = €19.852

Premie AOW = 17,90% x €35.472 = €6.349
Premie Anw = 0,10% x €35.472 = €35
Premie Wlz = 9,65% x €35.472 = €3.423
Totaal premies = €9.807

Algemene heffingskorting = €2.888 + €3 = €2.891
Arbeidskorting = €470 + €3.887 + €4.260 + €1.720 = €10.337
Totaal heffingskortingen = €13.228

Totaal inkomstenbelasting box 1 = €19.852 + €9.807 – €13.228 = €16.431

Belegger 1 heeft geen fiscale partner. Op 1 januari heeft hij ook €45.500 aan beleggingen, €5.000 spaargeld en een studieschuld van €15.000. Zijn totale vermogen is €35.500. Dit vermogen wordt belast in box 3:

Zijn totale vermogen van €35.500 valt onder de grens van het heffingsvrije vermogen van €50.650. In box 3 betaalt hij dus geen belasting en zijn beleggingen worden niet belast.

Hij moet dit jaar alleen €16.431 inkomstenbelasting betalen.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Beleggen en belasting voorbeeld 2

Belegger 2 verdient €100.000 per jaar uit zijn eigen onderneming. Dit wordt belast in box 1:

Schijf 1 = €69.399 x 37,07% = €14.605 belasting
Schijf 2 = €30.601 x 49,50% = €15.147 belasting
Totaal = €29.752

Premie AOW = 17,90% x €35.472 = €6.349
Premie Anw = 0,10% x €35.472 = €35
Premie Wlz = 9,65% x €35.472 = €3.423
Totaal premies = €9.807

Algemene heffingskorting = €2.888 + €3 = €2.891
Arbeidskorting = €470 + €3.887 + 4.260 + €548 = €9.165
Totaal heffingskortingen = €12.056

Totaal inkomstenbelasting in box 1 = €29.752 + €9.807 – €12.056 = €27.503

Belegger 2 heeft geen fiscale partner. Op 1 januari heeft hij €130.000 aan beleggingen, €10.000 spaargeld en geen schuld. Zijn totale vermogen is €140.000. Dit vermogen wordt belast in box 3.

De eerste €50.650 is heffingsvrij. De overige €89.350 is zijn belastbaar vermogen.

Schijf 1 = €50.650 x 1,818% = €920
Schijf 2 = €38.700 x 4,366% = €1.689

Zijn genoten rendement = €920 + €1.689 = €2.609

Over dit fictieve rendement betaalt hij 31% belasting: €2.609 x 31% = €808

Daarnaast heeft hij afgelopen jaar €3.900 bruto dividend ontvangen. Daarover is €585 dividendbelasting ingehouden. Dit kan hij aftrekken van zijn verschuldigde vermogensbelasting.

Totaal vermogensbelasting in box 3 = €808 – €585 = €223

In verhouding met inkomen uit werk in box 1 wordt inkomen uit vermogen dus erg laag belast. Op zijn vermogen van €140.000 betaalt hij maar €223 vermogensbelasting.

Stel dat zijn rendement afgelopen jaar daadwerkelijk €10.000 (inclusief dividend) was geweest. Dan moest hij nog steeds maar €223 belasting betalen.

Conclusie

Nederlandse beleggers hebben dus niet veel te klagen. Beleggen wordt in Nederland als het ware beloond, het heffingsvrije vermogen is drastisch verhoogd en aandelen worden weinig belast. Alhoewel je meer belasting gaat betalen naarmate je vermogen groeit, valt dit in verhouding nog mee met de belasting in box 1 en 2.

Disclaimer: regels, tarieven en belastingen kunnen per jaar of persoonlijke situatie verschillen. Raadplaag voor de meest actuele regels altijd de belastingdienst of een financieel adviseur.


Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *